Kwaliteit

Deelnemers van het Platform Search & Selection zijn professionele bureaus die kandidaatervaring en -beleving vooropstellen. Het Platform vindt het belangrijk dat kandidaten van trajecten voor werving en selectie een positieve ervaring hebben met aangesloten bureaus. Hiermee nemen de deelnemers van het Platform een onderscheidende positie in op de werving en selectie markt. Om aan te geven hoeveel belang hieraan wordt gehecht, is onderstaand kwaliteits-statement opgesteld. Dit wordt letterlijk onderschreven door deelnemers wanneer zij aansluiten bij het Platform.

Kwaliteits-statement richting kandidaten

Belofte aan kandidaten
(De consultants van) onze bureaus gaan een relatie aan met de kandidaat gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. We tonen oprechte interesse, zien onszelf als impresario van de kandidaat en vinden de professionele toekomst van de kandidaat oprecht belangrijk. We accepteren de kandidaat zoals hij is (ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of overtuiging) en zien het potentieel in hem. Daartoe luisteren wij en stellen wij vragen.

Indien nodig zijn we tijdens de procedure de coach die structuur geeft en die het zelfvertrouwen van de kandidaat opbouwt op een kalme en krachtige manier. We communiceren eerlijk, helder en persoonlijk tijdens de hele procedure. Ook wanneer het gaat om het afwijzen van de kandidaat voor een vacature. Wij komen onze afspraken na. Zo creëren we een veilige omgeving waarin de kandidaat zichzelf kan zijn, mede omdat hij er zeker van kan zijn dat we volledig compliant zijn (we leven wet- en regelgeving strikt na).

De contactgegevens van de behandelend consultant worden hetzij reeds bij de vacature, hetzij in de eerste reactie naar de sollicitant bekendgemaakt. De behandelend consultant is direct bereikbaar of reageert binnen een werkdag op een contactverzoek.

Hoe doen wij onze belofte gestand?
Iedere kandidaat krijgt direct nadat hij/zij zich kenbaar heeft gemaakt als kandidaat (het maakt niet uit via welk medium en of het eerste contact nu gelegd is door het bureau of de kandidaat zelf) onze belofte toegestuurd. Tevens geven we aan wat de stappen zijn in de procedure en wat we van hem verwachten. Deze communicatie wordt voorzien van het verzoek om aan het einde van zijn procedure de dienstverlening te beoordelen op het waarmaken van onze beloften (afhankelijk van hoever hij in de procedure is gekomen) en wat hij heeft opgestoken tijdens het proces. Mede op basis hiervan kunnen we (nieuwe) kandidaten tips en adviezen geven. Tevens krijgen wij input om onze dienstverlening te verbeteren en om rapporten/benchmarks te publiceren. Hiermee krijgt het Platform bekendheid als netwerk van kwaliteits-bureaus.

Het Platform is voornemens om een kandidaten-tool te ontwikkelen exclusief voor haar deelnemers, waarmee kandidaten onder meer de dienstverlening kunnen beoordelen. Deelnemers zijn verplicht hun dienstverlening te laten beoordelen door hun kandidaten. De beoordeling door kandidaten is mede bepalend voor de continuïteit van hun deelnemerschap.

Wat is de waarde van onze belofte?
Wij geloven dat als wij de kwaliteitsbeleving van de kandidaat voorop stellen, we een onderscheidende positie innemen in de markt. Dit trekt niet alleen kandidaten maar ook opdrachtgevers aan. Hoe wij met kandidaten omgaan, straalt uit naar de opdrachtgever (het bureau vertegenwoordigt immers de opdrachtgever tijdens de procedure). En zo leidt een tevreden kandidaat ook tot een tevreden opdrachtgever.

Kandidatentool

Zodra er voldoende deelnemers zijn zal een app ontwikkeld worden waarmee de kandidaat zijn hele procedure doorloopt, op basis van een Application Programming Interface (API). Er zal een werkgroep met deelnemers worden ingericht die de inhoud van de app zullen vaststellen en die als mede-opdrachtgevers zullen fungeren voor de app-bouwer. Doelstelling is dat de app in 2020 live gaat. Deelnemers van het Platform Search & Selection mogen exclusief gebruikmaken van deze app.

Opdrachtgevers en kwaliteit

Hoe onze bureaus met kandidaten omgaan, straalt uit naar hun opdrachtgevers. Bureaus voor Search & Selection vertegenwoordigen immers de opdrachtgever tijdens de procedure. De bij ons aangesloten bureaus zijn professioneel en voldoen aan een aantal voorwaarden.

Als partner in de Alliantie van werk voldoen wij aan hun kwalitatief fundament. De kwaliteitseisen die de Alliantie stelt aan de deelnemers/leden van de aangesloten verenigingen worden hieronder opgesomd.

De deelnemers:

  1. werken conform van toepassing zijnde nationale en internationale wet- en regelgeving.
  2. werken conform de statuten, kwaliteitscriteria en gedragsregels van hun overkoepelende organisatie.
  3. werken conform de afspraken die gemaakt worden met derden. Het gaat hierbij om afspraken tussen sociale partners, opdrachtgevers, opdrachtnemers, werkenden en anderen.
  4. werken voor en met iedereen, zonder ongeoorloofd onderscheid te maken tussen individuen.
  5. zorgen dat zij bij het uitvoeren van hun diensten de belangen van de Alliantie en alle aangesloten partners en hun leden en de beeldvorming van de eigen en de overige sectoren waar de alliantie zich op richt niet negatief beïnvloeden.
  6. werken op professionele wijze met goed opgeleid personeel. Dit geldt zowel voor henzelf als voor de eventuele derden waarmee zij in samenwerking hun activiteiten uitvoeren.
  7. hebben samen met de bedrijven waarmee zij samenwerken oog voor de diversiteit aan competenties en achtergronden van werkenden en bieden daar waar nodig de juiste training/opleiding aan voor een betere toegang tot de arbeidsmarkt.
  8. hebben aandacht voor duurzame inzetbaarheid om werkenden gezond en vaardig aan het werk te houden. Er is blijvende aandacht voor ontwikkeling.
  9. zijn transparant over de gemaakte afspraken met opdrachtgevers, opdrachtnemers en werkenden. Het gaat daarbij om duidelijkheid in algemene uitingen en om duidelijkheid in individuele of specifieke gemaakte afspraken en overeenkomsten.